หน้าแรก เกี่ยวกับระบบศูนย์ปฏิบัติการ ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง/ ระดับกรม (MOC/DOC)
ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง/ ระดับกรม (MOC/DOC) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย wut   
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2015 เวลา 07:30

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีฐานข้อมูลกลางที่เป็นพลวัตร (Dynamic) ในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time)

ที่สามารถนำมาวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อนำไปสู่ผู้บริหารระดับต่าง ๆและมีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการ

นายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Operation Center : PMOC) รวมทั้งยังทำให้การบริการของระบบราชการในระดับรัฐบาล กระทรวง

และกรม เกิดความรวดเร็ว มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจและข้อมูลได้มาตรฐาน มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายในระดับฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยได้กำหนดรายละเอียด ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงและผู้รับผิดชอบข้อมูล

ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระบบฐานข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานประกอบด้วย

 

 


LAST_UPDATED2